956110264756522
shopup.com

ดูหน้า

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 

          บริษัท เบเน็ตตา จำกัด เรามั่นใจในคุณภาพของสินค้า ขอขอบพระคุณทุกการใช้จ่ายและการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันความไว้วางใจที่ท่านมีต่อสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Online Call Center โทร. 043-000-701 หรือ อีเมล benettatrad@gmail.com เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า จนถึงวันที่ลูกค้าทำการส่งสินค้ามายังบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

          1.ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้า แล้วสินค้า ชำรุด/เสียหาย/แตกหัก /สี กลิ่น รส ผิดเพี้ยนไปจาก Lot.การผลิตปกติ /สินค้าใกล้หมดอายุ (สินค้ามีอายุน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า) หรือไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อ บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าส่งมาถึง บริษัทฯโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

          กรณีสาเหตุเกิดขึ้นจากการขนส่ง กล่องบรรจุสินค้ามีความบกพร่อง ชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด อยู่ในสภาพที่บุคคลทั่วไปยอมรับได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการขนส่งและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังกล่าว แต่หากมีความเสียหายรุนแรงและเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสินค้าด้านใน ขอแนะนำให้ลูกค้า ปฏิเสธการรับพัสดุดังกล่าว พร้อมกับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทำการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าให้ใหม่

 

          2.ลูกค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

              2.1 โทรติดต่อหาเจ้าหน้าที่ Online Call Center โทร. 043-000-701 เพื่อแจ้งความประสงค์เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

              2.2 หากเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น จะแจ้งให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าและทำตามขั้นตอนต่อไป

              แต่หากเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าหน้าจะส่งเรื่องเพื่อให้บริษัทฯเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เปลี่ยนหรือคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วัน

               2.3 เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้า พร้อมใบกำกับภาษีและแบบฟอร์มในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กลับมาที่ บริษัท เบเน็ตตา จำกัด 169/1 บ้าน โคกฟันโปง หมู่ 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

              2.4 สินค้าที่ทำการคืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หรือหากมีการเปิดใช้สินค้าแล้วพบปัญหาด้านคุณภาพ สินค้าที่ถูกเปิดต้องทำการปิดกลับ และเป็นจำนวนเพียง 1 ชิ้นในสินค้าทั้งหมดเท่านั้น ส่วนจำนวนที่เหลือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย และให้ส่งกลับคืนมาทั้งหมด

 

หมายเหตุ:

  • กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

 

นโยบายการคืนเงิน

1.บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


12 มกราคม 2566

ผู้ชม 1976 ครั้ง

Engine by shopup.com