956110264756522
shopup.com

ดูบทความ4ทักษะสมอง ที่เด็กๆต้องพัฒนา

4ทักษะสมอง ที่เด็กๆต้องพัฒนา

 

IQ,EQ,SQ,EF 4 ทักษะสมอง ที่เด็กๆต้องพัฒนา
เด็กยุค GenZ ทักษะ IQ EQ SQ และ EF เป็นทักษะสมองที่สำคัญในการ
ดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักกันเลยดีกว่ามีทักษะ
ด้านใดบ้าง และจะพัฒนาให้ลูกๆได้ยังไง
 
 
1. IQ ( Intelligence Quotient) ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
วัดจากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ปกติจะอยู่ที่ 90-110 เป็นการวัดความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ ความจำ การอ่านเขียน ซึ่งการ
พัฒนา IQ นั้น 50% เกิดจากกรรมพันธุ์ และอีก 50% เกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
การพัฒนา
 
ทักษะด้าน IQ : ทำให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ IQ ให้สูงขึ้นได้ เช่น
อาหารการกิน เลือกทานให้ครบห้าหมู่ เลือกอาหารที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา
ทักษะ เช่น ปลา ถั่วเหลืองอาหารที่มีธาตุเหล็ก วิตามินต่าง ๆ ไอโอดีน โปรตีน
เป็นต้น การออกกำลังกายช่วยให้มีสมาธิสมองปรอดโปร่งสดชื่น กระฉับกระเฉง
คิดอะไรได้เร็ว มีความอดทน
 
 
2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดหรือความสามารถทางอารมณ์
เป็นความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเอง และผู้อื่น ตลอดจน
สามารถปรับ หรือควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้การพัฒนาทักษะ
 
ด้าน EQ จะช่วยลดอารมณ์ฉุนเฉียว ช่วยให้เราเก็บอารมณ์ได้ดี เข้าใจอารมณ์ของ
ผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจผู้อื่นเป็น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือหรือร่วมมือกันเป็นกลุ่มได้
เข้ากับสังคมได้ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีความกระตือรือร้น
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
 
 
3. SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคม
เป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น
เมื่อลูกอยู่ที่โรงเรียน มีเพื่อนๆ มีคุณครู ลูกก็สามารถปรับตัวเข้ากับที่โรงเรียนได้
เวลาอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นอีกสังคมหนึ่งลูกก็จะ เรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัวง่าย ๆ คือ
 
รู้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร อยู่กับใครอากาศร้อนก็รู้จักอดทน ไม่ร้อง
โวยวาย หิวแล้ว ถึงเวลากินก็ยังรู้จักอดทนรอ ซึ่งเป็น “ทักษะสำคัญ”
ในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในอนาคต
 
 
4. EF (Executive Functions ) กระบวนการทางความคิด
เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง
การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน
ความมุ่งมั่นการจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับ
ความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
จนบรรลุความสำเร็จ
 
EF ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน
1. Working memory ความจำ
ความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมอง
ของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ
 
2. Inhibitory Control การยั้งคิด
การควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
จนสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในกาลเทศะที่สมควร
 
3. Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปยืดหยุ่น
พลิกแพลงเป็น เห็นทางออกใหม่ๆ และคิดนอกกรอบได้
 
4. Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ
มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่วอกแวก
 
5. Emotional Control การควบคุมอารมณ์
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับความเครียดความเหงาได้
มีอารมณ์มั่นคง และแสดงออกแบบที่ไม่รบกวนผู้อื่น
 
6. Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวม จัดลำดับความสำคัญ
จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน
 
7. Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง
ตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง และรู้ตัวว่ากำลังทำอะไร ได้ผลอย่างไร
 
8. Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด
เมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
 
9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย
เมื่อตั้งใจและลงมือทำแล้ว มีความมุ่งมั่นบากบั่น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ
ก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความสำเร็จ
 

28 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 88 ครั้ง

Engine by shopup.com