shopup.com

ดูบทความแรงบันดาลใจเปลี่ยนเราให้ประสบความสำเร็จ

แรงบันดาลใจเปลี่ยนเราให้ประสบความสำเร็จ

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เมื่อเป้าหมายคือความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เราตั้งใจจะทำ การสร้างแรงบันดาลใจแบบง่ายๆ

สามารถเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆ เรื่องค่ะ

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความเชื่อมั่น :   สร้างทัศนคติดีๆ เชื่อมั่นว่าทำได้ ทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถเอาชนะปัญหาได้ในที่สุด

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีเป้าหมายที่ชัดเจน :   การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

มีแนวทางไม่ไขว้เขวทำให้เรามีแรงจูงใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี Idol :   หา Idol หรือบุคคลที่เราชื่นชอบ นำทัศนคติแบบแผนมาเป็นแบบอย่างหรือมาเป็น

แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ :   ความผิดพลาดในอดีตนำมาเตือนตัวเองจะไม่ทำผิดซ้ำ

และไม่จมปลักกับความผิดพลาดนั้น แล้วก้าวต่อ เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จักบริหารเวลา :   รู้จักเรียงลำดับความสำคัญ ก่อน-หลัง และทำเป็นนิสัย เป็นหนึ่งนิสัยของคน

ที่ประสบความสำเร็จ

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้และทำสิ่งใหม่ๆ:   การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ทำให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลาย

จะช่วยเราให้รับมือกับอุปสรรคในรูปแบบต่างๆ ได้ค่ะ

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มองโลกในแง่ดี :    ตั้งสติ เข้าใจ ยิ้มรับกับปัญหามองว่านั่นคือประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เรามีจิตใจ

โปร่งใสและเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาได้

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง :    เรื่องไร้สาระ เรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ นอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อะไร 

กลับมีแต่เสียกับเสีย เอาเวลาที่มีไปทำสิ่งที่มีประโยชน์จะดีกว่าค่ะ

27 มกราคม 2562

ผู้ชม 210 ครั้ง

Engine by shopup.com